Zangkoor

 

Gemengd Koor Kotten


Geschiedenis

Met de geschiedenis van het huidige koor zouden we eigenlijk moeten starten in 1948. 
Daar er in Kotten in het begin van de vorige eeuw ook al gezamenlijk werd gezongen, blikken we verder terug en komen terecht bij het jaar 1906. Toen werd op 29 en 30 december de tweede uitvoering gegeven van de zangvereniging “De Harmonie”.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links zien we de zangvereniging 
” Harmonie” in 1906, o.l.v. de heer Hoboken.

Er was dus al eerder een uitvoering geweest en zodoende bestond de vereniging al iets langer. In ieder geval is er nog een foto waarop we de leden met hun dirigent kunnen zien. De dirigent was de heer Hoboken, die bij de douane werkte. Er was nog een andere douaneman, die als pianist optrad. Ook zien we meester De Haan (ondermeester in Kotten), die bij Honners in kost was.

Wat er verder gebeurd is, weten we niet, want op 23 juni 1912 wordt er een eerste uitvoering gegeven van een zangvereniging “Harmonie”, onder leiding van meester Meinen
In 1915 is er echter sprake van de heer Damkot als dirigent, of directeur, zoals men toen zei. Hij zou jarenlang een rol spelen in het muzikale gebeuren in Kotten. Niet alleen bij de zang, maar ook bij de muziek. Op 14 en 15 oktober 1916 geeft men de eerste uitvoering onder zijn leiding. Het laatste lied dat wordt gezongen is het Wilhelmus.
Op een foto uit 1920 ( zie boven) kunnen we 37 leden tellen. Regelmatig worden er uitvoeringen gegeven. Soms voert men ook een toneelstukje op. Vaak worden de stukjes geschreven door meester Meinen, zoals “Eigen kindere”(zie rechts) en ” De scholte en de knech”. In de pauzes en na afloop speelde de muziekvereniging Concordia. Er was altijd het traditionele ” Bal na” , waarbij ook de “Drikusman” gespeeld werd.

Op een foto uit 1930 treffen we veel andere gezichten, maar dat van Jan Konings is ook hier te herkennen. In tegenstelling met nu blijkt de zang toen vooral de jeugd te hebben aangetrokken. Waarschijnlijk had het ook te maken met de drukke werkzaamheden van de ouderen. 
Wat ook leuk is, zijn de foto’s waarop is te zien dat men herhaaldelijk uitstapjes organiseerde. Op een foto zien we het gezelschap op een vliegveld ergens in Duitsland. Ook kennen we foto’s waar de zangvereniging is te zien op de Posbank bij Arnhem.
Een hoogtepunt was de opvoering van een kerstspel in de jaren ’30. Het toneel was met dennentakken versierd en o.l.v. de heer Fruitema de godsdienstonderwijzer en natuurlijk de heer Damkot werd het een daverend succes.

Uit de Winterswijksche Courant no. 6579 van 11 november 1935, uitgegeven door Drukkerij Van Amstel, hebben we een gedeelte hiernaast weergegeven.
Het artikel is nog veel langer en beschrijft de eerste uitvoering van de Harmonie in het vernieuwde Feestgebouw. Het programma bestond uit 6 delen.
Men kreeg een compliment voor de uitspraak en geen ogenblik kwam de gedachte bij de criticus op ” dat daar menschen stonden te zingen, die den geheelen dag het harde dialect spreken”.
Mej. J. Gossink begeleidde het koor op de piano.
De directeur, het bestuur en de leden konden op een geslaagde uitvoering terug zien.
De avond werd besloten met de opvoering van de klucht ” Hij is onschuldig”. 
Na afloop was er nog een gezellig bal o.l.v. het muziekgezelschap Schepel.

Op 27 en 28 februari 1937 wordt het 25-jarig jubileum gevierd. Er zijn dan 24 leden. Tijdens de oorlog wordt er nog wel gerepeteerd, maar het enthousiasme is tanende en na de Tweede Wereldoorlog gaat men niet verder met de “Harmonie”

.
Een foto van de “Harmonie” uit 1930. Eerste rij rechts zittend Hanna van de smid, die ook jarenlang heeft gezongen bij het huidige koor.


Op 7 december 1948 werd het 10-jarig bestaan van de Bond van Plattelandvrouwen gevierd. Enkele dames leek het wel leuk die avond een koortje te vormen om enkele liedjes ten gehore te brengen. Aanvankelijk starten ze met z’n vijven, maar er komen er nog drie bij. Herman Kappers Sr. wordt aangetrokken om de liedjes in te studeren. Bij hem thuis werd er geoefend en de bewuste avond traden de dames met veel succes op. Het waren de dames J. Verink-Nijweide, J.Boxem-Streek, M.Hesselink-Boxem, S.Nijenhuis-Oortgiesen, D.Stemerdink-Ten Dolle, H.Stemerdink-Meerdink, H.Westerveld-Slotboom en J.Konings-Bras.
Men besloot een blijvend koortje te vormen en anderen de mogelijkheid te geven lid te worden. Aanvankelijk zong men hoofdzakelijk ’s winters en hoofdzakelijk kerstliederen. Een optreden tijdens het kerstfeest stond dan ook elke keer weer op het programma.

Toen de heer Kappers in 1960 overleed, werd kort daarna de heer Damkot gevraagd als dirigent op te treden. Die zegde toe en bleef zodoende jarenlang tot 1966 de dirigent van het dameskoortje.
In 1963 besloot men lid te worden van de Winterswijkse Zangersbond en omdat het koortje nu officieel een vereniging was, moest er ook een bestuur komen. Voorzitster werd mevr. M.Hesselink-Boxem en dankzij mevr. J.Boxem-Streek kunnen we vanaf die tijd lezen in de jaarverslagen wat er zoal gebeurde.
Er moest nu contributie worden betaald. Dat werd vastgelegd op f1,- in de maand. Een kleine meevaller was een spaarbankboekje van de “Harmonie” dat al die tijd bewaard was door de heer J.Meinen van ’t Veenhuis. ’t Bedrag van zo’n f40,- was in ieder geval het eerste saldo in de kas. 
Het eerste officiële optreden vond plaats tijdens het volksfeest van 1963, dat toen het 75-jarig jubileum vierde. De heer Damkot had een speciaal jubileumlied geschreven, wat ook ten gehore werd gebracht.
Naast allerlei leuke optredens bij leden die hun zoveel-jarig huwelijk vieren, krijgt men ook te maken met het verlies van leden door overlijden.

Toen de heer Damkot in 1966 aangaf te willen stoppen, moest men een nieuwe dirigent zoeken. Deze werd gevonden in de persoon van de heer Hakstege. Er werd een bedrag van f10,- per avond bedongen. Het was even wennen, omdat men nu van het blad en met behulp van een orgel moest zingen. De heer Damkot had voordien veel notenschrift in cijferschrift omgezet, omdat de meeste dames geen noten konden lezen.
De heer Hakstege vroeg zijn koortje mee te doen met concoursen. Er werd een beetje lacherig op gereageerd, maar toch werd er daarna flink geoefend op twee liedjes. Op 2 juli 1967 ging men naar Groenlo om een gooi naar de prijzen te doen. Hoewel de verwachtingen niet zo hoog waren, slaagde men er toch in met 322 punten een eerste prijs in de wacht te slepen. Hen stond een grootse ontvangst te wachten bij thuiskomst. Met muziek voorop trok men in optocht vanaf café De Lindeboom naar het feestgebouw. Het werd een belevenis om nooit te vergeten. Het andere jaar werd er samen met de echtgenoten in een bus naar Nijmegen afgereisd. weer om deel te nemen aan een concours. Nu vergaarde men 332 punten en weer werd een eerste prijs behaald en ook een medaille. Toen het gezelschap om negen uur in Kotten arriveerde werd het wederom een geweldige ontvangst. In café Scheurs werd een receptie gehouden, waar vele sprekers van verschillende verenigingen hun waarderende woorden lieten horen.

In 1973 kon men het 25-jarig jubileum vieren, waarbij de oprichters in het zonnetje werden gezet. Namens de Kottense bevolking bood de heer Wilterdink een bedrag van f1825,- aan.
Na de periode Ben Hakstege volgde negen jaar lang het dirigentschap van Karel Kos. Tijdens deze periode kwamen in 1983 ook de mannen bij het koor en werd het dus een gemengd koor. Helaas lieten de jongeren het al weer gauw afweten en zodoende vergrijsde het koor en vroeg men herhaaldelijk om versterking van nieuwe leden. Toch waren er op een gegeven moment zoveel leden, dat de aanvankelijke oefenruimte in school te klein werd en uitgeweken werd naar het gebouw.
In 1985 wisselde Wim Ruessink het dirigeerstokje met Karel Kos en bleef zo’n vijf jaar het koor dirigeren. In 1988 vierde het koor het 40-jarig bestaan, waarbij de drie nog actieve oprichters werden gehuldigd. Het waren de dames J.Boxem, H.Stemerdink en H.Westerveld. (zie boven)

 

 

 

 

 

foto: Bart Blaak oefent voor het 50-jarig jubileum met het jongerenkoor.

Met het 45-jarig jubileum werd een jubileumkrant uitgebracht, met terugblikken van o.a. voorzitster Gerda Ligtenbarg, Ans Davina, Bertus te Hietbrink, Henk Beskers, Henk Ros, Hanna Stemerdink, Jacco Stortelers en Willem Wilterdink. Hierin lezen we ook, dat er na de intrede van Ben Hakstege een voetbalwedstrijd werd georganiseerd tussen Concordia en Toep, om geld voor een orgel bijeen te krijgen. 
Na Wim Ruessink  kwam in 1991 de periode Bart Blaak, die op zijn beurt in 1999 werd afgelost door Henk Swart.
In 1997, net een jaar voordat het koor 50 jaar bestond, vond ook de oprichting plaats van een jongerenkoor. Dit mede om de vergrijzing tegen te gaan, want een koor schijnt toch een saai en ouderwets imago te hebben bij de jeugd. Toch is het repertoire erg gevarieerd. Op 6 juni 1998 vond het eerste optreden van de uit elf leden bestaande Voice of Noise plaats.

In 1998 werd deze foto gemaakt t.g.v. het 50-jarig bestaan

Het koor ontplooit naast de wekelijkse repetitie op woensdagavond jaarlijks terugkerende activiteiten om de kas te spekken. Zo is er in mei de bloemenmarkt met de rommelmarkt voor de jeugd en ook de verkoop van speculaas voor sinterklaas. Tevens wordt bij Wilterd oud papier ingezameld. Elke laatste zaterdag van de maand kan dat gebracht worden.